مجموعه شیکاپ

لطفا با لبخند بخوانید

درودی با لبهای خندان، این تصویری است که ما با آغاز هر روز در این شرکت از دوستان خود می بینیم. برای لذت بردن از دانشمان، هر روز کنار هم می آییم و انرژی مثبتمان را با همکاران به اشتراک می گذاریم. ما معتقدیم که هر کدام سهم بزرگی در روزهای خوب یکدیگر داریم و مهربانی را هر روز در کاغذ رنگی حالمان می پیچیم و به هم هدیه می دهیم. تعهدمان، هر روز ما را برای روزهای هیجان انگیز موفقیت مشتاق تر می کند.

ما در این مجموعه به کسی دستور نمی دهیم و برای کمک گرفتن از همکارانمان، جمله جادویی لطفا با من همراه شوید را استفاده می کنیم. همگی ما با شروع کار در شیکاپ بخشی از وجود آن را هدیه گرفته ایم و وعده داده ایم که از هدایای خود به خوبی مراقبت کنیم. آرزوهای شیرینی برای شیکاپ در سر داریم که برای رسیدن به آنها لحظه شماری می کنیم…

برای همراهی با ما لینک وارد لینک زیر شوید.