رویا فرهادصفت

تراپیست تخصصی اختلالات یادگیری ؛ کاردرمانگرذهنی، تدریس تخصصی پایه های تحصیلی آموزش تخصصی کودکان استثنایی، آموزش تخصصی کودکان اوتیسم