گروه مبلمان صنعتی VIP 

تهران ، شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان زارع۲ ، پلاک ۲۲